ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДЕЙНОСТТА
НА ФЕСТИВАЛ „УСМИХНИ СЕ, КАРИН ДОМ“
14 – 15 септември 2019 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) С този правилник се урежда организацията и дейността на всички посетители и участници във Фестивал “Усмихни се, Карин Дом“, провеждащ се за периода 14 – 15 септември 2019г. в градината на „Карин Дом“ от организатори Фондация „Карин Дом“ („Фестивал“).
(2) Този правилник е съобразен с действащото законодателство на Р България и се счита за приет и задължителен спрямо всички участници / посетители без необходимостта да бъде подписван изрично и самостоятелно.
(3) Настоящият правилник цели да осигури провеждането на Фестивала “Усмихни се, Карин Дом“ в духа на разбирателство, сътрудничество и взаимна толерантност между всички участващи под една или друга форма като последните се задължават за времето на провеждането на фестивала да спазват висок морал, да съблюдават етичните правила за поведение, нормите за недискриминация и да не допускат използването на нецензурин език и проявите на агресивно поведение.

ІІ. ПОСЕТИТЕЛИ
Чл.2 (1) Всички посетители на Фестивала взимат участие в последния срещу заплащането на входна такса в размер на 2 лв. За лица под 12-годишна възраст входна такса не се дължи.
(2) Посетителите получават билет с единен уникален идентификационен номер. Те са длъжни да носят билета през цялото време и до момента на напускането си на площта, на която Фестивалът се провежда.
(3) Билетът служи като застрахователна полица в случай на настъпване на покрит застрахователен риск след надлежното му представяне съгласно условията и при съблюдаване на реда, определен от съответния застраховател.

Чл.3 Всички посетители, придружавани от непълнолетни лица, носят пълната отговорност за здравето и сигурността на последните, както и дължат обезщетение за вредите, възникнали вследствие на всякакви действия, предприети от страна на непълнолетното лице.

Чл.4 Всички посетители на Фестивала се задължават да не препятстват изпълнението на дейността на който и да е друг участник или посетител на Фестивала, да спазват установения от организаторите ред като следват изрично представените инструкции (в случай на такива) и да не излагат на риск здравето или сигурността на останалите присъстващи.

III. УЧАСТНИЦИ
Чл.5 Всички участници във Фестивала, предлагащи своите стоки или услуги в рамките на последния, се задължават да обезпечат сигурността на всички свои собствени или наети съоръжения и/или предлаганите стоки и услуги, като гарантират законосъобразността на предлагането на последните и покриването на разноските, свързани с това.

Чл.6 Всеки участник носи самостоятелна и индивидуална отговорност за получаването на свои разноски на всички административни и други разрешения, които са необходими за монтажа и функционирането на ползваните от последния съоръжения, предлагани стоки или услуги, като се задължават да предпазват „Карин Дом“ от отговорности, разходи, разноски, вреди или възнаграждения, които последният може да понесе в резултат на иск, жалба, административно или съдебно производство, заведени срещу „Карин Дом“ от държавни или административни органи или от трети лица във връзка с монтирането, оперирането и ползването на съоръженията и/или осъществяване на дейност от съответния участник в нарушение на тези разрешителни.

Чл.7 Участниците, които организират детски работилници и забавления се съгласяват и задължават да събират всички приходи в дарителска каса, поставена в близост до съоръженията или наетите от последните площи, и в която да бъдат поставяни всички индивидуални дарения, осъществявани от отделните посетители.

Чл.8 „Карин Дом“ не носи отговорност за повреди на оборудването или собствеността на Участниците, причинени от случайно събитие, от посетителите на Фестивала, неправилно опериране с въпросната техника или от обективни обстоятелства, независещи от „Карин Дом“, включително но не само аварии в електропреносната мрежа, намокряне на техниката / предлаганите стоки при дъждовно време и други случайни събития, които не могат да бъдат вменени във вина на „Карин Дом“.

Чл.9 Участниците, които са наели площ за продажба, се съгласяват и задължават да водят коректно всички свои счетоводни записвания и правилно и изцяло да отразяват всички стопански транзакции, осъществени по време на Фестивала. Представители на „Карин Дом“ имат право при поискване и по свое собствено усмотрение да осъществяват контрол относно коректното водене на счетоводните записвания и тяхното точно отразяване с оглед правилното определяне на размера на осъществяваните дарения. Участниците се задължават своевременно, цялостно и напълно да съдействат на представители на Фондацията с оглед осъществявания контрол по паричните потоци.

Настоящият правилник бе приет от председателя на Фондация „Карин Дом“ и цели цялостно и напълно да уреди всички неуредени индивидуални отношения, произтичащи във връзка с провеждането на Фестивала “Усмихни се Карин Дом”